Privacyregeling Alvast Leegstandbeheer

Algemeen
Voor Alvast Leegstandbeheer is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van deze website in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van groot belang. Ten aanzien van de opslag, verwerking en eventuele overdracht van deze gegevens handelt Alvast Leegstandbeheer volgens het in genoemde wet bepaalde. Alvast Leegstandbeheer is aan te merken als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het gebruik van onderdelen van deze website, waaronder de inschrijving van zoekers, zal Alvast Leegstandbeheer bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. Alvast Leegstandbeheer heeft voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangewezen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens
Alvast Leegstandbeheer tracht de gegevens van gebruikers zowel online als offline optimaal te beveiligen. Slechts geselecteerde medewerkers hebben toegang tot de informatie die de gebruikers doorgeven aan Alvast Leegstandbeheer. Alvast Leegstandbeheer heeft de hiervoor bedoelde medewerkers een geheimhoudingsplicht opgelegd. De opslag en doorgifte van gebruikersgegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken. Op gevoelige gebieden, zoals bij het op de website gebruikte gratis inschrijvingssysteem, hanteert Alvast Leegstandbeheer een hoog veiligheidsniveau om de persoonsgegevens te beschermen. Alvast Leegstandbeheer stelt zich niet verantwoordelijk en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, indien bezoekers via www.alvast.nl kunnen doorklikken naar websites van derden, die mogelijk een afwijkende privacybeleid hanteren.

Vastleggen en gebruik van gegevens
Bij het gebruik van een aantal onderdelen van de website dienen bepaalde persoonsgegevens te worden ingevuld en verstuurd aan Alvast Leegstandbeheer. Indien bepaalde persoonsgegevens niet ingevuld worden, kan Alvast Leegstandbeheer de diensten niet optimaal aanpassen naar de wensen van de gebruiker. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de website, alsmede voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen Alvast Leegstandbeheer en de gebruiker. Bij het inschrijven wordt de gebruiker gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Met deze toestemming machtigt de gebruiker Alvast Leegstandbeheer om de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor correspondentie, het onderhouden van contacten, het opstellen van profielen en om de gebruiker te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen zijn interessegebied vallen. Alvast Leegstandbeheer bewaart de door de gebruiker aan haar toevertrouwde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de door haar beoogde doeleinden. Ten aanzien van bezoekgegevens voor statistische doeleinden en optimalisatie van de website geldt dat de verzamelde informatie in de regel niet te herleiden is naar individuele gebruikers. Voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen Alvast Leegstandbeheer, de gebruiker en de opdrachtgever dienen bepaalde persoonsgegevens gedeeld te worden met derde partijen. Controle op het “passend toewijzen” m.b.t. het plaatsen van tijdelijke huurders in sociale woningen van woningcorporaties waar Alvast voor werkt, is daar een goed voorbeeld van. Er zal hier expliciet toestemming voor worden gevraagd aan de gebruiker.

Overige
Onze privacyregeling is niet van toepassing op persoonsgegevens die van gebruikers op of via andere websites worden verzameld of verwerkt. Alvast Leegstandbeheer behoudt zich het recht om deze privacyregeling te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te controleren.

Gebruik van cookies
Alvast Leegstandbeheer kan gebruik maken van zogeheten “session cookies”. Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik van de website te vergemakkelijken en worden bij het afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd. Alle informatie over cookies vind je op onze cookiebeleid pagina.

Deze cookies hebben geen gevolg voor de privacy van de gebruiker.

Rechten van de gebruiker
De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens door Alvast Leegstandbeheer door een e-mail te sturen aan info@alvast.nl, of een verzoek daartoe te richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via onderstaand correspondentieadres. De gebruiker beschikt voorts over het recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van de door hem opgegeven persoonsgegevens. Gebruiker kan ter zake een schriftelijk en ondertekend verzoek met vermelding van datum, en naam-, adres- en woonplaatsgegevens richten aan:

De Functionaris van Gegevensbescherming (FG)
Alvast Leegstandbeheer
info@alvast.nl